Výcvik koučování

Naučte se vést rozhovor, který mění lidské životy...
   • Chcete umět pomáhat druhým už jen tím, jak spolu komunikujete?
   • Vnímáte, že úspěch tkví především v hlavě?
   • Máte pomáhající profesi?
   • Zajímáte se o osobní rozvoj?
   • Chcete zlepšit své vztahy?

   Pokud odpovídáte ano, pak právě pro Vás jsme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Teplicích a Centrem sportovní ortopedie a medicíny pro velký úspěch připravili 3. běh Výcviku koučování - 72 hodinový kurz akreditovaný MŠMT. Kurz je vystavěn na principech koučování, jeho aplikace a využití jak v pracovním, tak i soukromém životě. 

    Co o výcviku říkají jeho absolventky?

   "Máloco přispělo tak významným způsobem k tomu, abych pochopila své otázky, ostatní lidi a abych se naučila ostatní přijímat a komunikovat s nimi." 

   "Podíváte se do hlubin své duše v absolutně bezpečném prostředí. Bude o vás s láskou a s opravdovým zájmem postaráno a vytvoříte si důvěrné a dlouhodobé vztahy."

   Co se naučím? 

   Kurz rozvíjí schopnost komunikace v roli kouče směrem ke klientům na bázi porozumění a aktivního naslouchání, a to i v náročnějších tématech. Kurz je kombinací skupinových diskusí, brainstormingu, modelových situací, zážitkových technik, ale také interaktivní přednáškové formy. 

   Cílem kurzu je poskytnout účastníkům základní teoretické znalosti z oblasti koučování, ale i jeho praktické využití formou nácviku komunikačních dovedností a vedení koučovacího rozhovoru. Výcvik je nastaven tak, aby účastník využil získané znalosti a dovednosti nejen ve svém stávajícím oboru, ale také aby mohl začít koučink samostatně praktikovat prostřednictvím živnosti. 

   Co je koučink?

   Psychologická disciplína a metoda rozvoje lidského potenciálu, která je založená na principu, že lidé nejlépe rostou, když jim dáme prostor a povzbudíme jejich osobní aktivitu a úsilí. Kouč pomáhá koučovanému zformulovat cíl, na kterém bude společně s klientem pracovat. Během rozhovoru klade otevřené a nenávodné otázky, které mají klienta k danému cíli přivést. 

   Pro koho je výcvik vhodný?

   Kurz je vhodný pro účastníky zabývající se osobním rozvojem, ale i pro účastníky z řad pomáhajících profesí např. pedagogy, metodiky prevence, sociální pracovníky aj. Uplatnění najde všude tam, kde v pracovní rovině často jednáme s lidmi oblast HR, trenéři, terapeuti apod. 

   Jaké uplatnění najde koučink v pedagogickém procesu?

   • Individuální i skupinový rozvoj: Koučování může být integrováno do třídnických hodin jako prostředek k podpoře individuálního rozvoje žáků. Učitel může využít koučovacích technik k rozvoji sebedůvěry, motivace a osobní odpovědnosti u žáků.
   • Rozvoj mezilidských vztahů: Koučování může pomoci žákům porozumět a respektovat rozdílnosti v třídě, podporovat komunikaci a řešit konflikty konstruktivním způsobem.
   • Podpora emocionálního zvládání situací: Učitel může využít koučování k poskytnutí emocionální podpory žákům, kteří procházejí náročnými životními situacemi. Pomocí koučovacích otázek a technik může vést žáky k nalezení vlastních způsobů, jak se s výzvami vyrovnat.
   • Kariérové poradenství a plánování budoucnosti: Koučování může být využito k pomocí žákům při stanovování krátkodobých a dlouhodobých cílů, ať už v oblasti školního úspěchu, osobního rozvoje nebo plánování budoucí kariéry.
   • Podpora nadaných žáků: Koučování může být cenným nástrojem pro rozvoj potenciálu nadaných žáků. Učitel může identifikovat jejich silné stránky a společně s nimi pracovat na plánování jejich individuálního rozvoje.
   • Naplňování vzdělávacích potřeb: Koučování může pomoci učiteli lépe porozumět potřebám nadaných žáků a poskytovat jim vhodné vzdělávací výzvy. To může zahrnovat poskytování doplňkových materiálů, projektovou práci nebo podporu při plánování dalšího vzdělávání.

   Jak je výcvik zakončený?

   Každý účastník výcviku projde závěrečnou zkouškou, kde prokáže získané znalosti a dovednosti v oblasti koučování. Po této ústní zkoušce mu bude vystaven certifikát. 

   Jaká je cena výcviku?

   • Cena kurzovného činí 30.000,- Kč
   • V ceně jsou zahrnuty tištěné materiály, podklady pro budoucí kouče a drobné pohoštění.
   • Pedagogičtí pracovníci mají možnost kurzovné hradit ze šablon nebo využít krajské dotační tituly.

   Kde, kdy a jak bude kurz probíhat?

   • SOBOTNÍ setkání se budou konat na adrese: PPP ÚK a Zařízení pro DVPP Teplice, Lípová 651/9.
   • NEDĚLNÍ setkání se budou konat na adrese: Centrum sportovní ortopedie a medicíny, U Radnice 736/4, Teplice.
   • První blok: 13. dubna, 14. dubna a 11. května
   • Seznámíme se s historií koučování, prozkoumáme techniky založené na PCA, Gestalt a Systemické terapii a zapojíme se do sebezkušenostní části výcviku.
   • Druhý blok: 12. května, 8. června a 9. června
   • Navážeme dalšími technikami a práci s dětským či náročným klientem. Naučíme se uzavřít koučovací kontrakt a seznámíme se s etickým kodexem kouče.
   • Třetí blok: letní prázdniny dle dohody s účastníky
   • Zaměříme se na praktickou část koučování. Po dohodě s účastníky během letních prázdnin proběhne realizace schůzky s reálným klientem, nahrávka koučovacího rozhovoru, přepis a sebereflexe. Následně budeme přehrávat výsledky práce a proběhne supervize. Budeme pokračovat v nácviku koučovacích dovedností ve skupině. Po absolvování výcviku proběhne závěrečný test. Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování Výcviku koučování s akreditací MŠMT

   Jak se mohu přihlásit?

   Pro přihlášení na výcvik volejte na tel.: 770 171 218 (Nikola Sadílková, sekretariát Ped.-psy. poradna). NOVĚ SE LZE PŘIHLÁSIT I ZDE: https://vzdelavani-uk.cz/seminar/27-vycvik-koucovani  Případné dotazy Vám ráda zodpovím na tel.: 608 248 846