Mediace

Co je mediace? 

Jde o specifický a velmi efektivní způsob řešení sporů a konfliktů, jehož cílem je dohoda všech zúčastněných stran a ošetření vztahů pro budoucí spolupráci.

Mediaci provádí nestranný a nezávislý mediátor, který svými odbornými dovednostmi pomáhá stranám hledat praktická a reálná řešení problému, usnadňuje vzájemnou komunikaci a vede strany k vytvoření dohody přijatelné pro všechny.

Pro koho je mediace určena?

Mediace vám může pomoci vyřešit konflikty a spory:

 • v osobním životě (rodinné spory, vztahové spory, konfliktní vztahy)
 • v běžném životě (sousedské vztahy, dědická řízení, občanskoprávní spory, pracovní spory)
 • na pracovišti (mezi zaměstnanci, týmy, odděleními, podřízenými, nadřízenými, vztahy na pracovišti)
 • konflikty v obchodních vztazích (vztahy mezi obchodními partnery, dodavateli a odběrateli, pojistné spory, finanční spory, kompenzace mezi obchodními partnery)
 • jakékoliv jiné spory, problémy a konflikty mezi lidmi

Jaké jsou výhody mediace?

 • je výrazně levnější než soudní řízení
 • klade důraz na budoucnost a budování společného soužití
 • je dobrovolná, důvěrná, rychlá a umožní stranám rozhodovat se samostatně, autonomně a kompetentně
 • pracuje s emocemi, které k životu a konfliktu patří
 • uchovává soukromí stran a sdílení informací

Jaké jsou principy mediace?

 • nestrannost, neutralita, důvěrnost, mlčenlivost a nezaujatost mediátora
 • vyváženost a zapojení stran do procesu řešení sporu

Jak dlouho mediace trvá?

 • jedno mediační setkání trvá v průměru 2 - 3 hodiny
 • počet setkání je na rozhodnutí a potřebě stran
 • v mediaci je zvykem, že strany hradí náklady za mediaci rovným dílem